İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Anonim Sirket Tasfiye Giris

NOT:TASFİYE SÜRECİ 06.11.2021 TARİHİ İTİBARİYLE 6 AY İKEN 3 AYA İNDİRİLMİŞTİR.(3 AYLIK SÜRE ,TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE 1'ER HAFTA ARAYLA 3 KEZ İLAN EDİLEN ALACAKLILARA ÇAĞRI İLAN DUYURUSUNUN 3.İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYACAKTIR.)

NOT:Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

BİLGİ NOTU:

T.C. Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında;”Şirket ortaklarının sahip olduğu paylar üzerinde haciz şerhinin bulunmasının yahut pay üzerinde rehin bulunmasının, ŞİRKETİN TASFİYESİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYDININ SİLİNMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ,tasfiye sonunda kalan varlığın pay sahibi yerine ilgili İcra Müdürlüğü’ne ve rehin alacaklısına ödenmesinin TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞUNDA olduğu,tasfiye sonucunda son ve kesin bilançonun Müdürlüğümüze ibraz edilmesinin yeterli olduğu,bununla birlikte sicil kaydının silinmesini müteakip,pay üzerinde haciz şerhi konulmasını talep eden icra müdürlüğüne kaydın silindiği hususunda bilgi verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.”şeklinde belirtilmiştir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

Not:Şirketinize ait şubeler var ise tasfiye sonuna kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kapanış işlemleri yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı)
 2. Genel kurul kararı  (Noter tasdikli 1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli(TEK ORTAKLI İSE GEREK YOK) ilanlı genel kurul ise  (Gündem ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklara yapılan iadelli taahhütlü mektup fotokopileri (1 Nüsha))
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı(Bakanlık iznine tabi şirket ise)
 5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Müdürlüğümüzce veya Noterce düzenlenecektir,Şirketin yetkili YÖNETİM KURULU ÜYESİ tasfiye memuru atanacak ise imza beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur)(Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.)

Tasfiye işleminin tescilinden sonra tasfiye memurunca hazırlanan alacaklıları gösterir liste (ekteki tebliğ)

Resmi Gazetenin 20.03.2015 tarih 29301 sayılı SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’ile ilgili

Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması

MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder.

(2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.

(3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgileri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdürlükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerektiğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge talepte bulunana verilir.

(4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir

Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği yazılmalı.

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından  imzalanmalı )
 2. Noter tasdikli Genel kurul kararı fotokopisi (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli,  Faaliyet Raporu, Gündem  (1 Adet)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet)
 1. B) Tasfiye
  I - Tasfiye memurları
  Atama
  MADDE 536- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde,
  tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden
  olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan
  ücrete hak kazanırlar.
  (2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim
  kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
  (3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.
  (4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
  Türkiye’de bulunması şarttır.

  2. Görevden alma
  MADDE 537- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi
  yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine
  yenileri atanabilir.
  (2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur
  kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme
  kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.
  (3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye’de
  yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret
  Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar.

 

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç