İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Anonim Şirket pay devri bilgi notu /tek pay ve tek paydan çok pay sahibi olma ve tek pay sahibi değişikliği

ANONİM ŞİRKET PAY DEVRİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTLARI:

TESCİL EDİLMEKSİZİN İLAN :

Anonim şirketlerde pay devrinin tescili ve ilanı hakkında Türk Ticaret Kanununda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

şirket paylarının devrinde tarafların imzalarının noterce onaylandığı devir sözleşmesinin bir örneğinin (vefat eden ortak var iseMirasçılık Belgesi ile birlikte Miras geçişlerinin onaylandığı) yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneğinin ve pay defterine işlendiğini gösteren pay defterinin ilgili sayfasının bir örneğinin Müdürlüğümüze getirilmesi durumunda tescil edilmeksizin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilebileceği mümkün bulunmaktadır.

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 28. maddesinde, Ticaret Siciline ait tescil, değişiklik ve silinmeler ile diğer iş ve işlemlerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, anonim şirketlerde hisse senetlerinin devrine ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 489, 490, 426; 499, 491 ve 501. maddelerinde açıklanmıştır. Bu maddelerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere anonim şirketlerde hisse senetlerinin devritescile tabi değildir.

TTK'da anonim şirketlerde hisse senedi ya da geçici ilmühaber bastırılmış olursa da pay devrinin tescilinin zorunlu olacağına ve ticaret sicili gazetesinde yayımlanmasının zorunlu olduğu yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. 

II - Pay senedi bastırılması

MADDE 486- (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak,

iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.

(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç

ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin

bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi

bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin

hükümler uygulanır.

(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine

dağıtılır.

(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.

III - Pay senetlerinin şekli

MADDE 487- (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki

sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini,

kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza

edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici

diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

(2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim

yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine

kaydolunur.

 

TTK nunun pay devrine ilişkin maddeleri:

MADDE 338

- (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun

varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde

yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde,

şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay

sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri

ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve

tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3)Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

NOT:- ortak sayınız 1 kişiye düştüğünde doğal olarak , Yönetim Kurulu üye sayınızı da 1 kişiye düşürmek isterseniz ya da 1 kişiye düşürmeyip, ortaklıktan ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri,ortak dışından Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edecekler ise;,Şirket Esas Sözleşmenizin Yönetim Kurulu maddesinde değişiklik yaparak genel kurulun onayına sunmalısınız. (çünkü sözleşmenizin Yönetim Kurulu maddesinde:Yönetim kurulu üyesi ortaklar arasından seçilecek  en az 3 kişiden oluşur ibaresi değişmelidir)

TTK.nun

 1. B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri

MADDE 489- (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

 1. C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke

MADDE 490- (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

 1. D) Devrin sınırlandırılması

I - Kanuni sınırlama

MADDE 491- (1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile

devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin.

(2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.

II - Esas sözleşmeyle sınırlama

 1. İlkeler

MADDE 492- (1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir.

(2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

(3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer.

 1. A) Ortak Hükümler
  I - Türler
  Şartlar
  MADDE 484- (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.
  (2) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme
  aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.
  2. Dönüştürme
  MADDE 485- (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile değiştirilebilir.
  Dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Dönüştürmenin kanunen öngörüldüğü hâllerde
  yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhâl uygular ve bunun esas sözleşmeye yansıtılması girişimini hemen
  başlatır.
  (2) Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payların
  bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır.
  II - Pay senedi bastırılması
  MADDE 486- (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak,
  iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.
  (2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç
  ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin
  bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi
  bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin
  hükümler uygulanır.
  (3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine
  dağıtılır.
  (4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.
  III - Pay senetlerinin şekli
  MADDE 487- (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki
  sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini,
  kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza
  edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici
  diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.
  (2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim
  yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine
  kaydolunur.

 

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç