Tescil ve Üyelik

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
Merkezi.1- Dilekçe Örneği.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.2- ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc 74.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.3- Taahhütname.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.4- TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc 160.8 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
0 Klasör, 4 Dosya

Ücretlendirme

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedeli:128,00.-TL

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:-586.20TL (TEK YETKİLİ FİYATI)

Oda kayıt toplamı:745,00-TL


GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  1. Dilekçe (Ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları 
  3. Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (4 nüsha)
  4. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre doldurulmuş belge 
  5. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname 
  6. Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri (2 Nüsha)
  7. Kuruluş İştigal Beyannamesi
  8. Oda Kayıt Beyannamesi