Tescil ve Üyelik

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
Kollektif.1- ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc 74.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
0 Klasör, 1 Dosya

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 

TASFİYE

 

      1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir .

 

        Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 

  1. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
  2. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı - 2 nüsha)
  3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onay belgeleri.
  4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
  5. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

 

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

 

TASFİYE SONU

 

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 

1.Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylısureti eklenmelidir)

 

2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

 

3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

 

4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (2nüsha)

 

  • · Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önceşubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.