Tescil ve Üyelik

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
Kollektif.1- Dilekçe Örneği .doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Kollektif.2- Kollektif Şirket Anasözleşmesi.doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Kollektif.3- Kuruluş Bildirim Formu ve Taahhütname.xls 48.6 KB Microsoft Excel Dosyası 15.07.2013
Kollektif.4- Oda Kayıt Beyannemesi.doc 117.8 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Kollektif.5- Taahhütname.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
0 Klasör, 5 Dosya

Ücretlendirme

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedeli:236,00.-TL

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:674,00TL (TEK YETKİLİ FİYATI)

Oda kayıt toplamı:824,00-TL


GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 4 nüsha)
  3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (6 nüsha)
  4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
  5. Ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
  6. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
  7. Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
    • Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)